ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1 มิถุนายน 2558

ในปี 2558 ไรมอน แลนด์เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทพร้อมที่จะขจัดการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบและทุกประเภท