ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

แคมป์ช้างอนันตรา

27 พฤศจิกายน 2551

ปี 2551 - ไรมอน แลนด์ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกช้างที่แคมป์ช้างอนันตราซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย