ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย

4 ตุลาคม 2551

ปี 2551 - ไรมอน แลนด์ได้ให้การสนับสนุนสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ทุนการศึกษา 400 ทุนแก่สตรีด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยในแต่ละปี