รายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่น การลงทะเบียนจองสิทธิการซื้อห้องชุด
โครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online booking)

ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิการซื้อ https://raimonland.livinginsider.com

  1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
  2. เงื่อนไข: ลูกค้าสามารถลงทะเบียนจองสิทธิการซื้อห้องชุดที่ต้องการ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ https://raimonland.livinginsider.com โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น พร้อมชำระเงินตามจำนวนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันลงทะเบียนสิทธิการจองซื้อภายในกำหนด 15 นาที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และ/หรือไม่ชำระเงินให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าลูกค้าสละการจองสิทธิการซื้อกับทางบริษัทฯ ทันที
  3. โปรดทราบว่าการลงทะเบียนจองสิทธิการซื้อโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้ ยังมิใช่ หรือยังไม่ถือว่าเป็นการตกลงจอง การจะซื้อจะขาย หรือการซื้อขาย แล้วแต่กรณี แต่บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการจองสิทธิการซื้อตามรายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่นในวันเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทฯ จะมอบสิทธิพิเศษตามที่บริษัทกำหนดให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ได้รับการยืนยันการจองสิทธิการซื้อสำเร็จโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ จากทางบริษัทฯ เท่านั้น
  4. เมื่อลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิการซื้อตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนยืนยันการรับจองสิทธิการซื้อกลับผ่านระบบไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
  5. หลังจากได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการรับจองสิทธิการซื้อตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะต้องเข้ามาทำและลงนามในสัญญาจองพร้อมชำระเงินในวันทำสัญญาจองตามจำนวนและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้บรรลุแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับจากวันได้รับอีเมลยืนยันการรับจองสิทธิการซื้อจากทางบริษัทฯ และจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดวันเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดตามสัญญา
  6. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ลูกค้า(ผู้จะซื้อ)กับบริษัทฯ ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ส่วนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บริษัทฯ เป็นผู้ชำระ
  7. ห้องชุด และ/หรือสิทธิพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เกี่ยวกับห้องชุดที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่น “10 ยูนิตราคาพิศษ” ไม่สามารถนำไปใช้กับรายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่น หรือส่วนลดรายการอื่นๆ ได้
  8. รายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่นนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อสงสัย ให้ถือเอาดุลพินิจของบริษัทเป็นที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02 029 1888